Ekonomicky oprávnené náklady (2017)

Súčasťou novely zákona o sociálnych službách platnej od 01.01.2018 je aj povinnosť všetkých poskytovateľov sociálnych služieb zverejňovať priemerné ekonomicky oprávnené náklady: 

EON

§ 72 zákona o sociálnych službách

(20) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste

a)priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka.

Raná starostlivosť, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby včasná intervencia zverejňuje nasledujúce údaje za rok 2017:

Ekonomicky oprávnené náklady za kalendárny rok 2017
Raná starostlivosť, n.o.
Centrum včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením
 
       
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 20 464,00  
b) poistné 6 570,00  
c) tuzemské cestovné náhrady 1 117,00  
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 2 592,00  
e) výdavky na materiál 10 143,00  
f) dopravné 0,00  
g) výdavky na štandardnú údržbu 0,00  
h) nájomné za prenájom nehnuteľností 830,00  
i) výdavky na služby 18 519,00  
j) výdavky na bežné transfery 0,00  
k) odpisy hmotného a nehmotného majetku 0,00  
  ekonomicky oprávnené náklady spolu 60 235,00