O nás

 

Poslanie:

Sprevádzame rodiny, do ktorých sa narodí dieťatko so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 do 7 rokov. Podľa individuálných potrieb každej rodiny podporujeme dieťa pri jeho špecifických potrebách, zázemie dieťaťa, rodičov a blízke okolie rodiny a spoločne hľadáme možnosti pre zmysluplný život. Odbornou podporou rodiny, funkčným vyšetrením, diagnostikou dieťaťa, aplikáciou stimulačných pomôcok a hier, transdisciplinárnym prístupom v spolupráci s odborníkmi a začleňovaním rodiny do komunity, dosahujeme zmiernenie dôsledkov zdravotného znevýhodnenia na život dieťaťa a zvyšujeme kvalitu života rodiny ako celku.

 

Naše hodnoty:

 • Prijatie a porozumenie
 • Rešpekt
 • Dôvera
 • Otvorenosť
 • Transparentnosť
 • Tímový duch spolupráce s rodinou a s odborníkmi

 

Vízia: “Každá rodina, do ktorej sa narodí dieťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, dostane včas pomoc a podporu, ak o ne záujem.”

 • Rodina sa dostáva k informáciám včas - bezodkladne po stanovení diagnózy dieťaťa, resp. po zistení ohrozenia jeho vývinu.
 • Rodičia sú zorientovaní o možnostiach rôznych terapií, v dostupných odborných informáciách a literatúre, výbere špeciálnych zrakových a iných zdravotníckych pomôcok; o možnosti uplatnenia si nárokov v sociálnej oblasti (predĺžený rodičovský príspevok z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, opatrovateľský príspevok, kompenzačné pomôcky, dostupné sociálne služby a iné); o možnostiach začlenenia dieťaťa do kolektívu predškolských zariadení, resp. zariadení sociálnych služieb; majú k dispozícii kontakty na odborníkov a podporné skupiny rodičov.
 • Rodičia sa dokážu samostatne rozhodovať o dôležitých veciach v živote ich dieťaťa a celej rodiny.
 • Dieťa žije v rodine, má naplnené svoje potreby, s podporou rodičov rozvíja svoju samostatnosť, komunikáciu, sebaobslužnosť a napreduje vo vývine.
 • Rodina je začlenená do komunity, má svoje miesto v spoločnosti.
 • Široká verejnosť aj odborníci sú dobre informovaní o sociálnej službe včasná intervencia pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

 

Princípy našej práce:

 • Zameranie na rodinu i dieťa - včasná a komplexná podpora rodiny ihneď po narodení dieťaťa
 • Individuálny prístup k potrebám klientských rodín
 • Kľúčový poradca pre rodinu
 • Posilnenie rodinných a rodičovských kompetencií na základe potrieb rodiny, hľadanie vnútorných zdrojov zvládania ťažkej životnej situácie
 • Prevažujúca terénna forma včasnej intervencie v domácnostiach rodín, v materských školách a v zariadeniach sociálnych služieb, u odborníkov, v zdravotníckych zariadeniach; doplnková ambulantná forma v priestoroch nášho centra
 • Transdisciplinárny model spolupráce s odborníkmi, ktorých dieťa navštevuje mimo naše CVI
 • Partnerský prístup na úrovni kľúčový pracovník - rodina; odborný tím CVI - externí odborníci
 • Priebežné vzdelávanie odborníkov (našich aj z partnerských organizácií) aj rodičov podľa najnovších poznatkov v danej problematike
 • Bezplatné služby pre rodiny - finančné zdroje na činnosť žiadame od VÚC, formou projektov, grantov, sponzorov a darov