Marcela Zacharová

sociálna práca

Marcela vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a špeciálnu pedagogiku so zameraním na včasnú intervenciu na University of New Orleans. Pracovala v projektoch zameraných na deinštitucionalizáciu veľkých zariadení pre ľudí s postihnutím na služby komunitného typu.

Spolupracuje s Nadáciou Socia na projekte tvorby Centier včasnej intervencie. Má ukončený supervízny výcvik. Pracuje ako sociálny pracovník na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves, kde sa venuje sociálnemu poradenstvu a komunitnej sociálnej práci. Zaujíma sa o podporu kvality v sociálnych službách a budovanie moderných služieb pre rodiny a ľudí so znevýhodnením. Externe pracuje v oblasti personálneho poradenstva.