Často kladené otázky

Q. vaše služby spoplatnené?

Naše služby sú pre rodiny bezplatné. Financovanie služieb je zabezpečené z príspevkov samosprávnych krajov, ktoré majú v kompetencii všetky sociálne služby - teda aj včasnú intervenciu. Okrem toho organizácia kontinuálne žiada o finančnú podporu cez darcovské portály, z nadačných fondov, grantov, od sponzorov a z 2% z daní z príjmu fyzických a právnických osôb.

 

Q. Prečo prijímate iba rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením?

Naše Centrum včasnej intervencie sa od začiatku svojej činnosti v r. 2004 špecializovalo na zrak. V organizácii aktuálne pracujú 2 zrakové terapeutky, radi by sme však v budúcnosti odborný tím rozšírili o ďalšieho tyflopéda. Sme jediné centrum včasnej intervencie v SR, ktoré sa zameriava na zrakové znevýhodnenie u detí v ranom veku.

Q. Sprevádzate aj rodiny so slabozrakým či nevidiacim dieťaťom, ktoré nemá iné zdravotné znevýhodnenia?

Áno

Q. Sprevádzate aj rodiny s dieťaťom s viacnásobným znevýhodnením, ktoré nemá stanovenú diagnózu od očného lekára, prípadne lekár dieťa nedokázal dostatočne vyšetriť, ale rodičia spozorovali, že dieťa slabší zrak (nefixuje predmety, nesleduje)?

Áno, pokiaľ funkčné vyšetrenie zraku ukáže, že dieťaťu by mohli zrakové stimulácie prospieť, môžeme takúto rodinu prijať do odbornej starostlivosti. Problém nastáva najmä u detí, ktoré majú poškodený samotný zrakový orgán (napr. poškodenie sietnice u detí umiestnených v inkubátore), ale aj u veľkej skupiny detí s neurologickými komplikáciami, či metabolickými poruchami, kde sú zväčša poškodené zrakové centrá, dráhy a prepojenia v mozgu. Česká oftalmologička A. Zobanová uvádza údaj (2011), podľa ktorého sú slabozrakosť a ťažšie poruchy zraku popisované u takmer 75 % detí s detskou mozgovou obrnou. U ťažších foriem detskej mozgovej obrny stúpa výskyt zrakových porúch až na 92 %, závažnosť poklesu zrakovej ostrosti súvisí so závažnosťou mentálneho postihnutia. Stáva sa, že zrakové problémy dieťaťa ostávajú neriešené a môžu výrazne limitovať vývinové možnosti dieťaťa.

Q. Čo sa ukrýva pod pojmom viacnásobné znevýhodnenie?

Ide o ľudí, ktorí majú kombináciu viacerých znevýhodnení - fyzického, zmyslového, mentálneho.

Q. Aký dlhý čas by sme si mali vyhradiť na vašu návštevu u nás doma?

Návšteva spravidla trvá 1 - 2 hodiny. Poradca môže podľa priania rodičov zostať v rodine aj dlhšie alebo odísť skôr, ak si to okolnosti vyžadujú.

Q. Budete k nám chodiť domov, alebo budeme musieť chodiť my za vami do Centra včasnej intervencie?

Obe formy sú možné, naše služby však uskutočňujeme prevažne v domácom prostredí. Dieťa je doma bez stresu, pokojné a pripravené spolupracovať pri individuálnej a zrakovej stimulácii. Poradca vidí jeho bežné správanie a môže prispôsobiť prostredie dieťaťa tak, aby bolo čo najpodnetnejšie. Pri návštevách poradcu včasnej intervencie v rodine ide o tzv. terénnu formu včasnej intervencie.

Pri poskytnutí služieb v priestoroch nášho centra ide o tzv. ambulantnú formu včasnej intervencie. Výhodou v tomto prípade je, že zrakový terapeut alebo poradca včasnej intervencie majú k dispozícii kompletnú ponuku diagnostických sád, hračiek a špeciálnych pomôcok na stimuláciu zraku či iných oblastí vývinu.

Q. Uvažujeme o tom, že by sme vás kontaktovali, ale zároveň mám pocit, že máme terapií aj bez toho vyše hlavy… ako často by sme sa s vami museli stretávať?

Frekvencia návštev v rodinách nie je pevne stanovená. Obvykle navštevujeme rodinu 1-2x mesačne, ale môže to byť aj častejšie alebo zriedkavejšie. Všetko závisí od aktuálnych potrieb rodiny. Frekvencia návštev sa dohaduje individuálne medzi rodičmi a poradcom včasnej intervencie a môže sa meniť v čase.

Q. Môžeme sa ako rodina s dieťaťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením zúčastniť vašich klubových stretnutí a pobytov, aj keď nie sme vašimi klientmi?

Ak máte záujem zúčastniť sa konkrétneho klubového stretnutia, ozvite sa prosím vopred - podľa predbežne nahlásenej účasti rodín zvážime, či kapacita priestorov umožní aj Vašu účasť.

Čo sa týka viacdňových pobytov, ktoré pre rodiny pravidelne organizujeme, účasť na nich je vyhradená pre naše klientské rodiny.

 

Q. Môže vás kontaktovať aj odborník - napr. lekár, terapeut, alebo sa vám rodina musí prihlásiť sama?

Ohľadne možnosti prijatia novej rodiny na sprevádzanie našou organizáciou nás môže kontaktovať aj lekár či terapeut, v ktorého starostlivosti je dieťa. Oveľa praktickejšie však je, keď sa nám ohlásia priamo rodičia dieťaťa.

Q. Ako vás môžeme kontaktovať?

Tak, ako je to pre vás pohodlné. Telefonicky alebo e-mailom. Ak je pre vás prijateľnejšia osobná konzultácia v centre včasnej intervencie, ozvite sa prosím najskôr telefonicky, aby sme si dohodli termín stretnutia.