Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Eva Mošovská

fyzioterapeutka Magisterské štúdium fyzioterapie som ukončila v roku 2011 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pracovala som v OÚNZ Bratislava, v Poliklinike Tehelná, v Reocentre, v Domove sociálnych služieb ROSA a v Centre Svetielko – Bratislava. Pri mojej práci je pre mňa dôležitý priamy kontakt s človekom.

Petra Hlavatá

špeciálna pedagogička Som liečebný a špeciálny pedagóg, vedomosti som získavala na univerzitách v Bratislave, Olomouci a odskočila som si aj do Budapešti. Prakticky som ich postupne uplatňovala v práci s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, s deťmi v špeciálnej materskej škole, na základnej škole ako školský špeciálny pedagóg a tiež s dospelými so zrakovým znevýhodnením, hľadajúcimi uplatnenie na…

Miroslava Ďurajková

špeciálna pedagogička Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Pracovala som v špeciálnej škole pre nepočujúce deti a neskôr v škole pre nevidiace a slabozraké deti na Svrčej ulici v Bratislave. Mojou veľkou oblasťou záujmu je podpora a rozvoj náhradnej komunikácie u detí s viacnásobným znevýhodnením, pracujem aj s metódou Videotréningu interakcií. V Ranej starostlivosti pôsobím už od roku 2009.  

Andrea Ladecká

psychologička Som vyštudovaná psychologička, pracovala som v špeciálnej základnej škole pre deti so zrakovým postihnutím. V rámci tímu sa ako poradkyňa včasnej intervencie zameriavam na potreby rodín. Momentálne som na tretej rodičovskej dovolenke. Vo voľnom čase rada čítam a chodím do hôr. Od septembra 2017 predsedám správnej rade Ranej starostlivosti, n.o.    

Tatiana Bednáriková

mama dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, projektový manažér

Vyštudovala som environmentalistiku na PriF UK v Bratislave a v predchádzajúcich zamestnaniach som sa venovala projektovému manažmentu a programovaniu EÚ fondov v životnom prostredí. Keď bola dcéra Zinka menšia, naša rodina prijímala službu včasnej intervencie od Ranej starostlivosti. 

Halka Tytykalová

špeciálna pedagogička, diplomovaný terapeut Vyštudovala som tyflopédiu a špeciálnu pedagogiku na Gercenovom inštitúte v St. Peterburgu a na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala som o. i. v špeciálnej škole a v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Absolvovala som trojročné akreditované štúdium tanečno-pohybovej terapie v ČR, akreditované vzdelávanie v bazálnej stimulácii a Movement Lesson™ M. Turner. Som mamou dvoch detí a i šťastnou…

Laura Stohlová

špeciálna pedagogička Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku, odbor pedagogika zrakovo postihnutých na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala som v Domove sociálnych služieb Sibírka, neskôr v škole pre slabozraké a nevidiace deti. Absolvovala som špecializované školenia terénnych učiteľov na podporu integrovane vzdelávaných detí so zrakovým znevýhodnením, posúdenie zrakových funkcií a zrakovú stimuláciu v holandskom centre Sensis International a v Českej republike. Rada chodím…

Zuzana Jankovská

štatutárna zástupkyňa – riaditeľka

Vyštudovala som sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK. Vždy som mala blízko k práci s rodinami a deťmi. Najmä takými, ktoré majú oproti ostatným rodinám niečo naviac. Od roku 2007 sa venujem poradenstvu pre rodiny detí s Downovým syndrómom. V Ranej starostlivosti som multifunkčná. Dostala som príležitosť riadiť túto organizáciu a manažovať skvelý tím žien, ktoré sú pre mňa inšpiráciou.

Otília Čechová

psychologička, metodik

Dlhodobo sa venujem deťom so zrakovým znevýhodnením a ich rodinám. Pracovala som ako psychologička v špeciálnej škole pre nevidiacich v Levoči, kde som v roku 1989 založila poradňu zameranú na ranú starostlivosť a v roku 2004 Neziskovú organizáciu pre zrakovo postihnutých.