Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Eva Mošovská

fyzioterapeutka Magisterské štúdium fyzioterapie som ukončila v roku 2011 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pracovala som v OÚNZ Bratislava, v Poliklinike Tehelná, v Reocentre, v Domove sociálnych služieb ROSA a v Centre Svetielko – Bratislava. Pri mojej práci je pre mňa dôležitý priamy kontakt s človekom.

Miroslava Ďurajková

špeciálna pedagogička Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Pracovala som v špeciálnej škole pre nepočujúce deti a neskôr v škole pre nevidiace a slabozraké deti na Svrčej ulici v Bratislave. Mojou veľkou oblasťou záujmu je podpora a rozvoj náhradnej komunikácie u detí s viacnásobným znevýhodnením, pracujem aj s metódou Videotréningu interakcií. V Ranej starostlivosti pôsobím už od roku 2009.  

Andrea Ladecká

psychologička Som vyštudovaná psychologička, pracovala som v špeciálnej základnej škole pre deti so zrakovým postihnutím. V rámci tímu sa ako poradkyňa včasnej intervencie zameriavam na potreby rodín. Momentálne som na tretej rodičovskej dovolenke. Vo voľnom čase rada čítam a chodím do hôr. Od septembra 2017 predsedám správnej rade Ranej starostlivosti, n.o.    

Halka Tytykalová

špeciálna pedagogička, diplomovaný terapeut Vyštudovala som tyflopédiu a špeciálnu pedagogiku na Gercenovom inštitúte v St. Peterburgu a na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala som o. i. v špeciálnej škole a v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Absolvovala som trojročné akreditované štúdium tanečno-pohybovej terapie v ČR, akreditované vzdelávanie v bazálnej stimulácii a Movement Lesson™ M. Turner. Som mamou dvoch detí a i šťastnou…

Tatiana Bednáriková

mama dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, projektový manažér

Vyštudovala som environmentalistiku na PriF UK v Bratislave a v predchádzajúcich zamestnaniach som sa venovala projektovému manažmentu a programovaniu EÚ fondov v životnom prostredí. Keď bola dcéra Zinka menšia, naša rodina prijímala službu včasnej intervencie od Ranej starostlivosti. 

Laura Stohlová

špeciálna pedagogička Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku, odbor pedagogika zrakovo postihnutých na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala som v Domove sociálnych služieb Sibírka, neskôr v škole pre slabozraké a nevidiace deti. Absolvovala som špecializované školenia terénnych učiteľov na podporu integrovane vzdelávaných detí so zrakovým znevýhodnením, posúdenie zrakových funkcií a zrakovú stimuláciu v holandskom centre Sensis International a v Českej republike. Rada chodím…

Zuzana Jankovská

štatutárna zástupkyňa – riaditeľka

Vyštudovala som sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK. Vždy som mala blízko k práci s rodinami a deťmi. Najmä takými, ktoré majú oproti ostatným rodinám niečo naviac. Od roku 2007 sa venujem poradenstvu pre rodiny detí s Downovým syndrómom. V Ranej starostlivosti som multifunkčná. Dostala som príležitosť riadiť túto organizáciu a manažovať skvelý tím žien, ktoré sú pre mňa inšpiráciou.

Otília Čechová

psychologička, metodik

Dlhodobo sa venujem deťom so zrakovým znevýhodnením a ich rodinám. Pracovala som ako psychologička v špeciálnej škole pre nevidiacich v Levoči, kde som v roku 1989 založila poradňu zameranú na ranú starostlivosť a v roku 2004 Neziskovú organizáciu pre zrakovo postihnutých.