Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača

Darujte nám 2% z daní

Raná starostlivosť, n.o. poskytuje včasnú intervenciu rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením z Bratislavského a Trnavského kraja. Aktuálne máme v dlhodobom sprevádzaní až 70 rodín a záujem o službu včasnej intervencie stále narastá. V našom time pracuje 9 odborníkov – špeciálni pedagógovia, zrakoví terapeuti, psychológovia, sociálny pracovník, fyzioterapeut a projektový manažér. Financie získané asignáciou podielu zo zaplatených daní nám umožnia pomáhať rodinám ešte intenzívnejšie a kvalitnejšie.

Venujte nám 2% z dane z príjmov.

Prinášate úsmev od oka k oku. Ďakujeme.

 

Údaje, ktoré budete potrebovať na poukázanie 2% z daní:

IČO: 3788 6410 (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno (názov): Raná starostlivosť, n.o.

Ulica: Tbiliská
Súpisné/orientačné číslo: 7711/6
PSČ: 831 06
Obec: Bratislava

 

Tlačivá a postup pre FYZICKÉ OSOBY – ZAMESTNANCOV

Tlačivá a postup pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Tlačivá a postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

Nové editovateľné tlačivá vypisujte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM.

Sledujte prosím v tlačivách inštrukcie/poznámky na vyplnenie IČO prijímateľa. Ak si stiahnete tieto naše predvyplnené tlačivá, IČO je v nich umiestnené správne (na novších tlačivách pre zamestnancov a právnické osoby má byť v príslušnom políčku zarovnané sprava kvôli novému systému skenovania tlačív na daňových úradoch).

Postup pre ZAMESTNANCOV v roku 2019
Postup na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ je povinný Vám Potvrdenie vystaviť najneskôr do 15.04.2019.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
• 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR a má byť ZAOKRÚHLENÁ NA EUROCENTY NADOL.
• 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/viacerých organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

4. Údaje z Potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM do tlačiva Vyhlásenie (naše údaje sú vo Vyhlásení už predvyplnené).

5. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (iba meno a adresa) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2020 (iba Vaše meno a poštovú adresu).

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ďakujeme!

Predvyplnené TLAČIVÁ na stiahnutie
Vyhlásenie o poukázaní 2 %
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018

Postup pre FYZICKÉ OSOBY v roku 2019
Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3,00 EUR.

2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Údaje našej organizácie sú v tlačivách už predvyplnené.

Tlačivá vypĺňajte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM.

3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2020 (iba Vaše meno a poštovú adresu).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme!

Poznámky:
• Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane. Ak ste boli v roku 2017 dobrovoľníkom, môžete poukázať až 3% z dane.
• Informácie o poukázaní 2% (3%) našej organizácii vpisujete do daňového priznania, ktoré po vyplnení posielate na Váš daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vyplňovať nemusíte.
• Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.
• Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID teda nechávame prázdnu.

Predvyplnené TLAČIVÁ na stiahnutie

a) daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti
Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Potvrdenie o podaní daňového priznania

b) daňovník, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Potvrdenie o podaní daňového priznania

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY v roku 2019
Postup na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 EUR na jedného prijímateľa.

POZOR:
a) Ak ste v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1% z dane.

b) Ak ste v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať až 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o ďalších prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V políčku 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať (pre jedného prijímateľa je minimálna suma 8,00 EUR).

Tlačivá vypĺňajte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM.

2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma) do našej organizácie. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku VI. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2020.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Tlačivo Daňové priznanie pre právnické osoby je predvyplnené údajmi našej organizácie.

Ďakujeme!

Poznámky:
• Informácie o poukázaní 1% (2%) našej organizácii vpisujete do daňového priznania, ktoré po vyplnení posielate na Váš daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vyplňovať nemusíte.
• Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 1% (2%) v prospech našej organizácie.
• IČO prijímateľa sa do políčka vypisuje zarovnané vpravo.

Predvyplnené TLAČIVÁ na stiahnutie
Daňové priznanie právnických osôb
Potvrdenie o podaní daňového priznania