Ekonomicky oprávnené náklady (2019)

Súčasťou novely zákona o sociálnych službách platnej od 01.01.2018 je aj povinnosť všetkých poskytovateľov sociálnych služieb zverejňovať priemerné ekonomicky oprávnené náklady: 

EON

§ 72 zákona o sociálnych službách

(20) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste

a)priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka.

Raná starostlivosť, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby včasná intervencia zverejňuje nasledujúce údaje za rok 2019:

EON_2019_Raná-starostlivosť

EON_2019_BSK

EON_2019_TTSK