Ekonomicky oprávnené náklady (2018)

Súčasťou novely zákona o sociálnych službách platnej od 01.01.2018 je aj povinnosť všetkých poskytovateľov sociálnych služieb zverejňovať priemerné ekonomicky oprávnené náklady: 

EON

§ 72 zákona o sociálnych službách

(20) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste

a)priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka.

Raná starostlivosť, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby včasná intervencia zverejňuje nasledujúce údaje za rok 2018:

Ekonomicky oprávnené náklady za kalendárny rok 2018
Raná starostlivosť, n.o.
Centrum včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením

     

a)

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

37 815,00

b)

poistné

11 471,69

c)

tuzemské cestovné náhrady

805,32

d)

výdavky na energie, vodu a komunikácie

2 445,62

e)

výdavky na materiál

16 0781,38

f)

dopravné

0,00

g)

výdavky na štandardnú údržbu

1 201,82

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností

76,02

i)

výdavky na služby

31 203,77

j)

výdavky na bežné transfery

108,43

k)

odpisy hmotného a nehmotného majetku

0,00

 

ekonomicky oprávnené náklady spolu

101 909,05