Ekonomicky oprávnené náklady (2018)

Raná starostlivosť, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby včasná intervencia zverejňuje nasledujúce údaje za rok 2018:

Ekonomicky oprávnené náklady za kalendárny rok 2018
Raná starostlivosť, n.o.
Centrum včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 37 815,00
b) poistné 11 471,69
c) tuzemské cestovné náhrady 805,32
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 2 445,62
e) výdavky na materiál 16 0781,38
f) dopravné 0,00
g) výdavky na štandardnú údržbu 1 201,82
h) nájomné za prenájom nehnuteľností 76,02
i) výdavky na služby 31 203,77
j) výdavky na bežné transfery 108,43
k) odpisy hmotného a nehmotného majetku 0,00
ekonomicky oprávnené náklady spolu 101 909,05