Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

História

Raná starostlivosť, n.o. bola založená v Levoči v roku 2004 pod názvom Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých, n.o.. Stimulom pre jej vznik bola implementácia medzinárodného projektu zameraného na podporu integrácie detí so zrakovým znevýhodnením, vzdelávaných v bežných školách. Skúsenosti z výchovy a vzdelávania detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením  postupne  nasmerovali našu činnosť  na včasnú intervenciu.

Od roku 2009 začala organizácia sprevádzať rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením v Bratislave a v širšom okolí, ako aj v Trnavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. V začiatkoch fungoval tím odborníčok na dobrovoľníckej báze. V tíme pracovali 2 psychologičky a 4 špeciálne pedagogičky – z nich 2 zrakové terapeutky. Keďže v tom čase ešte nebola sociálna služba včasná intervencia legislatívne ukotvená, činnosť organizácie formálne zastrešovalo Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na Stálicovej ulici v Bratislave.

Včasná intervencia bola ako jeden z druhov sociálnych služieb uvedená do zákona o sociálnych službách od 1. januára 2014. V roku 2015 sa organizácia formálne presídlila z Levoče do Bratislavy a zároveň sa zaregistrovala pod novým názvom Raná starostlivosť, n.o.. V januári 2016 bola následne na Bratislavskom samosprávnom kraji zapísaná do registra poskytovateľov terénnej formy včasnej intervencie. Keďže vtedajšie sídlo a zároveň kancelárske priestory organizácie na Panenskej ulici boli z pohľadu zákonom stanovených hygienických štandardov nevhodné pre poskytovanie ambulantnej formy včasnej intervencie, začiatkom roku 2017 Raná starostlivosť, n.o. opäť mení sídlo a pripravuje otvorenie nového Centra včasnej intervencie so zameraním na zrak v mestskej časti Bratislava – Rača.

V rokoch 2013 – 2016 sa aj vďaka neziskovej organizácii Raná starostlivosť, ktorá dlhodobo sprevádzala a podporovala rodiny, začala spomedzi nich formovať aktívna skupina rodičov, presadzujúcich práva, potreby a záujmy rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Ich trojročná neformálna činnosť bola v októbri 2016 zavŕšená osamostatnením sa a registráciou občianskeho združenia s názvom Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z