Podpora rozvoja detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením

V roku 2021 podporil Bratislavský samosprávny kraj naše Centrum včasnej intervencie formou individuálnej dotácie predsedu BSK – Juraja Drobu.

Raná starostlivosť prevádzkuje v Bratislave – Rači Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7 rokov. Dlhodobo sprevádzame už viac ako 90 takýchto rodín z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Včasná intervencia je terénna služba – navštevujeme rodiny priamo v ich domácnostiach. Existuje množstvo nástrojov a pomôcok na stimuláciu taktilných/hmatových zručností detí, špeciálne aj detí nevidiacich či slabozrakých. Naša prax ukazuje, že deti majú doma k dispozícii veľa rôznych hračiek so špeciálnymi povrchmi – hmatovo zaujímavými. Avšak keď ich dieťa dotykmi preskúma, často stráca záujem – hračky sú samoúčelné a nedajú sa využiť na rozvoj ďalších zručností detí, napríklad pohybu a orientácie v miestnosti.

V Ranej starostlivosti sa zameriavame na učenie sa detí v tzv. “denných rutinách”. Sú to činnosti a situácie, ktoré sa v bežnom dni často opakujú: kŕmenie, hygiena, varenie, stolovanie, domáce práce, ukladanie na spánok a pod. Nevidiace dieťa vníma priestor inak ako zdravé – nedokáže sa pozrieť, nedokáže sa rýchlo presunúť tam, kde sa niečo zaujímavé práve deje, nevie si napríklad predstaviť, kde sú uložené určité predmety, prečo práčka vydáva konkrétne zvuky, čo to štrngá v hrnci pri varení… Ani sluchom nevie spoznať všetky deje okolo seba – potrebuje zapojiť aj hmat, dotknúť sa vecí, ohmatať si priestor, pohnúť sa vpred za podnetom. Potrebuje, aby bol s ním rodič prítomný a pozorný a pri všetkých činnostiach pomenúval, čo sa práve deje, aké predmety spoločne používajú. Kvôli svojej bezpečnosti potrebuje dieťa často upraviť domácnosť – napríklad obaliť ostré hrany nábytku, nalepiť pred prvý schod drsnú pásku atď. Na to, aby dieťa spoznávalo priestor, potrebuje cítiť bezpečie a podporu rodiča a mať k dispozícii veľa rozličných hmatových podnetov, aby sa nebálo dotykom spoznávať a skúmať svoje bezprostredné okolie. Jeho hmat treba v útlom veku doslova “naštartovať”.

Holandská organizácia Visio, pracujúca dlhodobo s deťmi aj dospelými so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, vyvinula jedinečnú sadu testov a aktivít “Tactile Profile”. Táto sada slúži jednak na diagnostiku – overenie, ako konkrétne dieťa aktuálne využíva svoj hmat. Zároveň obsahuje tipy a aktivity pre konkrétne úrovne hmatového vnímania, vďaka ktorým môžu rodičia alebo terapeuti stimulovať hmat. Páči sa nám, že tento nástroj podporuje tiež orientáciu v priestore a rozvoj samostatnosti pri bežných denných činnostiach. Okrem základného setu neskôr Visio vyvinulo osobitné sety testov a aktivít pre včasný detský vek a špeciálne aj pre deti s viacnásobným znevýhodnením.

Z projektu sme zakúpili aj ďalšie sady testov, ktoré nám pomôžu skvalitniť podporu detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením – konkrétne LEA SYMBOLS® CROWDED SYMBOL BOOK a Stereotest LANG 1. Využívame ich pri posúdení zrakových funkcií. Správna diagnostika nám pomôže nastaviť cielenú podporu rozvoja zraku u detí, ktoré vidia, no majú poruchu zrakového vnímania.

Projekt priniesol našej organizácii nové možnosti pri “diagnostike” detí. Vďaka zakúpeným testom budeme vedieť oveľa podrobnejšie posúdiť zmyslové vnímanie detí a na základe výsledkov testovania adresnejšie s rodinami zostavovať individuálne plány, resp. navrhovať pre deti vhodné aktivity a tým rozvíjať ich potenciál. Zároveň ponúka testovanie detí väčšiu istotu ich rodičom v tom, ako ich dieťa vidí, počuje, ako využíva hmat, pretože pri správnom použití testy objektívne dosvedčia to, čo rodičia podľa reakcií dieťaťa iba tušia.