Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Sprevádzate aj rodiny s dieťaťom s viacnásobným znevýhodnením, ktoré nemá stanovenú diagnózu od očného lekára, prípadne lekár dieťa nedokázal dostatočne vyšetriť, ale rodičia spozorovali, že dieťa má slabší zrak (nefixuje predmety, nesleduje)?

Áno, pokiaľ funkčné vyšetrenie zraku ukáže, že dieťaťu by mohli zrakové stimulácie prospieť, môžeme takúto rodinu prijať do odbornej starostlivosti. Problém nastáva najmä u detí, ktoré majú poškodený samotný zrakový orgán (napr. poškodenie sietnice u detí umiestnených v inkubátore), ale aj u veľkej skupiny detí s neurologickými komplikáciami, či metabolickými poruchami, kde sú zväčša poškodené zrakové centrá, dráhy a prepojenia v mozgu. Česká oftalmologička A. Zobanová uvádza údaj (2011), podľa ktorého sú slabozrakosť a ťažšie poruchy zraku popisované u takmer 75 % detí s detskou mozgovou obrnou. U ťažších foriem detskej mozgovej obrny stúpa výskyt zrakových porúch až na 92 %, závažnosť poklesu zrakovej ostrosti súvisí so závažnosťou mentálneho postihnutia. Stáva sa, že zrakové problémy dieťaťa ostávajú neriešené a môžu výrazne limitovať vývinové možnosti dieťaťa.