Individuálny plán

INDIVIDUÁLNY PLÁN

Je to dokument, v ktorom sú podchytené ciele včasnej intervencie a cesty ich naplnenia. Môže mať formálnu aj neformálnu podobu (napríklad môže ísť aj o kresbu). Je súčasťou zákonných povinností pri službe včasnej intervencie.

Spravidla je zostavený do pol roka od začiatku sprevádzania.

  • Je orientovaný na naplnenie potrieb rodiny.
  • Spravidla je naplánovaný na obdobie šiestich mesiacov.
  • Zostavuje ho rodina spolu s kľúčovým pracovníkom a tímom. Je to „živý“ dokument – upravuje sa aj podľa aktuálnej situácie.
  • Ciele sú konkrétne, funkčné (napr. „dieťa sa samostatne naje“ nie „dieťa uchopí predmet“), merateľné, aby bolo možné vyhodnotiť ich napĺňanie.