Sprevádzanie

ČO JE TO SPREVÁDZANIE

Sprevádzanie je najčastejšou formou pomoci a podpory, ktorú poskytujeme rodinám. Na rozdiel od jednorazovej konzultácie ide o dlhodobý proces.

Jeho dĺžka, intenzita a formy sa odvíjajú od vašich potrieb.

Jeho cieľom je pomôcť rodičom na ceste, ktorá sa začala narodením dieťatka so zdravotným znevýhodnením až kým nedovŕši sedem rokov.

Sprevádzanie zahŕňa celý komplex služieb – od poradenstva, cez podporu vývinu dieťaťa a podporu a posilnenie vašich kompetencií pri náročnom rodičovstve, až po podporu začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti.

Budeme s vami, podporíme vás a pomôžeme vám zostať aktívnymi pri náročných situáciách, ktoré prináša starostlivosť a výchova zdravotne znevýhodnených detí.

Pri sprevádzaní sa riadime našou víziou a poslaním. Našim cieľom je nezávislosť a samostatnosť rodiny, zvládanie potrebných stratégií v nových, náročných životných situáciách.
Z ČOHO VYCHÁDZAME

Pri sprevádzaní uprednostňujeme poskytovanie služby v prirodzenom prostredí (najmä v domácnosti, v predškolských zariadeniach, v komunite) s rešpektovaním súkromia.

Pri plánovaní podpory sa opierame o identifikovanie potrieb, priorít a záujmov rodín a dieťaťa v každodenných aktivitách (rutinách); rodina rozhoduje o cieľoch individuálneho plánu a ich napĺňaní.

Vnímame potreby a záujmy dieťaťa v kontexte každodenného fungovania vo svojom prostredí najmä v rodine. Zámerom je zvyšovať jeho motiváciu, aktívne začlenenie, samostatnosť, komunikáciu a sociálnu interakciu.

Zhodnocujeme vplyv zdravotného znevýhodnenia na vývin, učenie a fungovanie dieťaťa v bežnom živote, s využívaním špeciálnych postupov a pomôcok iba v takej miere, ako to situácia vyžaduje.

PRINCÍPY, KTORÝMI SA RIADIME

Princíp úcty, dôvery a rešpektu

Základom nášho prístupu je úcta, dôvera a hlboký rešpekt k človeku, jeho prijatie takého, aký je.

Princíp pozitívneho akceptujúceho prístupu k rodinám

Opierame sa o silné stránky dieťaťa a rodiny, toho, čo funguje a prináša uspokojenie, radosť a čo má pre rodinu zmysel.

Holistický (celostný) prístup

Zameriavanie sa na rodinu a dieťa a ich aktuálne potreby v bežnom živote, v prirodzenom prostredí. A to v kontexte vplyvu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa na kvalitu každodenného života.

 

 

Partnerský princíp, splnomocňovanie rodín

Rodina je rovnocenným partnerom v tíme, podľa svojich potrieb a rozhodnutí sa začleňuje do sprevádzania.

Princíp individuálnosti v sprevádzaní rodiny

Vychádzame z konkrétnych potrieb rodiny, jej záujmov a priorít v danej fáze spolupráce. Zosúlaďujeme potreby rodiny a ponuku (zmluvný princíp), voľbu uskutočňuje rodič.

Princíp tímovej spolupráce s kľúčovým poradcom

Sprevádzanie zakladáme na spolupráci odborníkov, budujeme transdisciplinárny tím – s vysokou mierou vzájomného zdieľania, reflexie a učenia sa. Rodine odborné prístupy sprostredkováva kľúčový poradca.

PROCES SPREVÁDZANIA

Ak rodina s dieťaťom prejaví záujem o služby, najčastejší je takýto postup (môže sa líšiť podľa potrieb):

  1. Prvý kontakt s rodinou
  2. Úvodné osobné stretnutie s rodinou (informujeme o službe včasnej intervencie, rodina hovorí o svojich očakávaniach, dohoda o spolupráci)
  3. Pomenovanie potrieb rodiny (používame rôzne nástroje ako je mapa vzťahov, rozhovor o rutinách, špeciálne zhodnotenia odborníkov podľa potrieb dieťaťa/rodiny najmä v oblasti zraku, pohybu, komunikácie)
  4. Tvorba individuálneho plánu rodiny, plánovanie služieb
  5. Sprevádzanie rodiny, návštevy v rodinách, tímová podpora rodiny, konzíliá tímu, klubové a pobytové aktivity
  6. Vyhodnotenie plnenia individuálneho plánu rodiny, tvorba nových cieľov
  7. Prechod rodiny do inej služby (najčastejšie škola a pod.)
  8. Prerušenie alebo ukončenie poskytovania služby včasnej intervencie

Kliknite, ak chcete vedieť viac.