VTI A VZDELÁVANIE

VTI A VZDELÁVANIE

“Attachment udržiava ľudí blízko, intersubjektivita blízkosť rozvíja a prehlbuje, vytvára podmienky, ktoré sú určujúce pre formovanie seba samého vo vzťahu k sebe a ku svetu okolo mňa”.

Daniel Stern (2004)

Východiská VTI

 VTI vychádza a opiera sa o teórie, ktoré primárne popisujú a objasňujú interakciu matka – dieťa

Teória attachmentu  

Attachment (vzťahová väzba, puto) prvý krát popísal vo svojej práci John Bowlby v 50tych rokoch 20 storočia. Dieťa sa rodí s inštinktívnou potrebou pripútania sa k matke. Je vybavené vrodeným správaním, ktorým si ju pripútava – teší sa z jej prítomnosti, upokojí ho jej hlas a tíšenie, plačom ju volá, ak nie je nablízku. Matka tiež intuitívne využíva zmenenú intonáciu, úsmev, očný kontakt, privinutie a tíšenie dieťaťa. Keď matka reaguje jemnocitne na potreby dieťaťa, stáva sa bezpečným prístavom, dieťa môže skúmať a objavovať svet okolo seba a v situáciách nepohody sa vracať späť do bezpečia k matke. Dieťa na základe reakcií od matky získava skúsenosť, čo môže očakávať, a táto skúsenosť formuje jeho osobnosť a jeho sociálne správaní. Má vplyv na to, ako človek nadväzuje vzťahy s druhými a aj na to, ako sa bude správať k svojmu vlastnému dieťaťu. 

Teória intersubjektivity 

Colwyn Trevarthen skúmajúc úspešné interakcie medzi matkami a deťmi, zistil, že schopnosť matky reagovať na iniciatívy dieťaťa podporuje a rozvíja intersubjektivitu (vzájomné porozumenie), ktoré pokladal za základ pre každú efektívnu komunikáciu, interakciu a učenie sa. Intersubjektívny vzťah umožňuje obom partnerom objavovať to jedinečné a významné o sebe a o tom druhom zároveň túto skúsenosť a porozumenie zdieľať. Intersubjektívna komunikácia teda znamená zdieľanie skúseností, kde každý účastník interakcie je otvorený ovplyvňovať a byť ovplyvnený skúsenosťou druhého.  

Deti potrebujú pre to, aby napredovali, oba typy vzťahu – aj hierarchický vzťah bezpečia (attachment) aj nehierarchický vzťah vzájomného ovplyvňovania sa (intersubjetivita).

EVIDENCE BASED METHOD – METÓDA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH

„Metóda VTI (v angl. VIG) je dnes označovaná za “evidence based method”. Existujú desiatky výskumných štúdií, ktoré sa zaoberajú jednak efektivitou metódy VTI (VIG), jednak porovnávaním efektivity podobných prístupov. Tieto štúdie sú vykonávané najmä v Holandsku (M. Eliëns 2005 a 2010); R. Jansen and P. Wels 1998; Bakermans-Krankenburg and Van Ijzendoorn 2008) a v UK (M. Robertson a H. Kennedy 2009; M. Doria et all. 2009, 2011), kde je možné čerpať z veľkého množstva dát a kde je tiež veľký záujem zadávateľov (univerzity, organizácie služieb, komunitné programy) skúmať efektivitu programov a využívaných metód.

Pozornosť praxe i akademickej obce vzbudila v roku 2008 rozsiahla meta-analytická štúdia (RG Fukkink 2008) poskytujúce empirické dáta z 29 programov, ktoré využívajú video-feedback, vrátane VHT a VIG (celkovo bolo do štúdie začlenené 1844 rodín) a štúdia zameraná na trvalé účinky VIG u rodín s dieťaťom 3 roky po ukončení liečby (M. Klein Velderman 2005). -Krankenburg and Van Ijzendoorn 2008) a v UK (M. Robertson a H. Kennedy 2009; M. Doria et all. 2009, 2011), kde je možné čerpať z veľkého množstva dát a kde je tiež veľký záujem zadávateľov (univerzity, organizácie služieb, komunitné programy) skúmať efektivitu programov a využívaných metód.
Výsledkom týchto štúdií je zistenie, že programy využívajúce VTI (VHT / VIG) vykazujú vysokú mieru efektivity v zmysle posilnenia rodičovských zručností, zvýšenie senzitivity rodičov, zníženie rodičovského stresu (aj u rodín s mnohými rizikovými faktormi), redukciu problémov so správaním dieťaťa aj posilnenie pozitívneho vývoja dieťaťa a významnú udržateľnosť zmeny u klienta.“

(prevzaté dočasne zo http://spin-vti.cz/zdroje-informaci/vyzkumne-zpravy) ód.

Proces intervencie VTI
 1. Prvý kontakt s klientom – dohadovanie spolupráce 
 2. Návšteva v prostredí klienta – stanovenie plánu intervencie 
 3. Opakujúci sa cyklus VTI intervencie  – (natáčanie – analýza videonahrávky – reflektujúci rozhovor)
 4. Ukončenie a vyhodnotenie spolupráce – zvyčajne po 4-6 cykloch 
 5. Follow up kontakt – cca po 6.mesiacoch – sledovanie udržateľnosti zmeny 
Efektivita využitia VTI v poradenstve

 • Zvyšuje citlivosť a emočné naladenie na potreby druhého v interakcii 
 • Toto naladenie vedie k významne zvýšenému počtu pozitívnych interakčných výmen 
 • Je redukovaný stres a zvyšuje sa sebavedomie 
 • Narastá dôvera v seba samého a radosť zo sociálnej role, a to často aj vo veľmi znevýhodnených kontextoch (multiproblémové rodiny) 
 • Aktivuje klientov k hľadaniu riešenie svojich vlastných problémov 
Videotréning interakcií a včasná intervencia

Nádej
Dôvera

Vzťah

Opierame sa o rovnaké hodnoty avýchodiská o existujúce zdroje daného systému a silné stránky klienta 

Spolupracujúci vzťah VTI trénera a klienta ( Rešpektujeme, čo sa podarilo klientom aj navzdory ťažkostiam a staviame na ich silných stránkachVyužívame viac „koučovací“ vzťah – tento vzťah je spolupracujúci oproti vzťahu, v ktorom je klient upozorňovaný na nedostatky a zlyhania alebo kde sú mu odporúčané „overené“ postupy anávodyV priebehu rozhovoru nad nahrávkou môžu klienti „zostať nad vecou“, pozerajú sa na seba a svoju komunikáciu. Táto metapozícia im umožňuje znovu sledovať a reflektovať to, kedy a prečo „sa veci daria lepšie“, komunikovať o interakcii a zároveň s pracovníkom konštruovať novú realitu. Takto sú podporovaní robiť vlastné rozhodnutia, stanoviť si vlastné kroky aj tempo k dosiahnutiu svojho cieľa a hovoriť o problematickej situácii s perspektívou zmeny.) 

Dôraz na prirodzené prostredie klienta (VTI tréner pracuje vždy v prirodzenom prostredí klienta, tam, kde vzťahový problém vzniká alebo sa má tendenciu udržiavať. Táto ekosociálna dimenzia intervencie je pre VTI kľúčová – kladie dôraz na základný kontext problémového systému klienta a zdôrazňuje aktívny podiel klienta na zmene, vedie k zvyšovaniu jeho komunikačnej kapacity v rámci daného prostredia a vzťahov a zároveň prispieva významne k udržateľnosti zmeny.) 

Účinný nástroj na podporu vzťahu rodič-dieťa (VTI ponúka priblíženie a rozvíjanie konkrétnych situácií, ktorým klient dobre rozumie – dochádza k uvedomeniu si interakcie, ktorú bežne nevnímame. Rodič si tak často po prvýkrát uvedomí iniciatívy zo strany svojich detíalebo lepšie porozumie potrebám, ktoré dieťa v komunikácii vyjadruje. Reflexia sa rýchlo presunie od analýzy komunikácie k preskúmavaniu emócií, myšlienok, prianí a zámerov členov systému, a tým aj k zdieľaniu nových významov, ktoré môžu aktivovať požadovanú zmenu.) 

Vzdelávanie vo VTI

Úvod do VTI 

Kurz je súčasťou komplexného vzdelávacieho programu, zameraného na profesionálnu prácu pomocou VTI. Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov so základmi metodológie VTI prístupu, teoretickými zdrojmi a východiskami, so základmi analýzy interakcie aj s vedením rozhovoru s klientom. Zároveň sa účastníci zoznámia s širokým spektrom praktického využitia metódy v oblasti sociálnych služieb, školstva a zdravotníctva.

Najbližší termín kurzu: 10.9.2020 – 12.9.2020

Časová dotácia: 24 h 

Pre koho je kurz určený: 

Kurz je určený predovšetkým pre sociálnych pracovníkov, psychológov, špeciálnych pedagógov, pedagogických pracovníkov aj študentov príbuzných odborov, ktorí sa zaoberajú účinkami ľudskej komunikácie na vývoj jedinca (v kontexte rodiny, vzdelávania i profesionálnych vzťahov) a chcú sa dozvedieť viac o možnostiach intervencie pomocou VTI – teda analýzy interakcií a špecifického využitie videozáznamu v poradenstve a pomáhajúcich profesiách. 

Hlavné témy a získané zručnosti: 

 • Metóda VTI ako forma intervencie, filozofia prístupu, história a uplatnenie VTI v európskom kontexte. 
 • Teoretické základy a východiská (úloha interakčného prístupu ako účinné formy intervencie pri riešení vzťahových problémov, ťažkostí v komunikácii) 
 • Základné princípy úspešnej komunikácie a ich využitie pre analýzu a mikroanalýzu interakcie 
 • Možnosti využitia metódy VTI v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva a školstva v SR 

Absolvent kurzu získa základné zručnosti: 

 • s natáčaním a princípy “pomáhajúcej kamery” 
 • v analýze interakcie (vlastné videonahrávky alebo videonahrávky klinického systému – zapožičané lektorom) 
 • pre vedenie rozhovoru nad nahrávkou (a pohľad na vlastnú komunikáciu s klientom) 

Osvedčenie získané absolvovaním kurzu oprávňuje účastníka k vstupu do Základného výcviku vo VTI (Modul I a Modul II), kde sa tieto zručnosti ďalej trénujú a prehlbujú. Pre záujemcov o vstup do ďalších modulov vzdelávacieho programu vo VTI je absolvovanie tohto kurzu povinné.  

Účastník absolvuje 90% výučby a plní predpísané aktivity.  

Lektorky kurzu: Mgr. Kateřina Šilhánová, 

Asistent lektorky: Mgr. Miroslava Ďurajková  

Časový rozvrh: 

Miesto konania: Centrum Raná starostlivosť, Tbiliská 6, Bratislava – Rača

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

  Etický kódex 

  Náš tím videotrénerov sa vzdeláva pod vedením organizácie SPIN, z.s., ktorá vytvorila v r. 2006 etický kódex pre videotrénerov, ktorí sa akreditovali v Českej republike. Pre videotrénerov, ktorí sú akreditovaní alebo sa vzdelávajú pod vedením SPIN je tento etický kódex záväzný. Ak by ste chceli doň nahliadnuť, kliknite tu. 

  História VTI

  Videotréning interakcií sa vo svete začal rozvíjať v 80-tych rokoch 20.tého storočia. Na začiatku jeho vzniku stáli Harrie Biemans a Maria Aarts. Spolu s ďalšími odborníkmi skúmali vplyv interakcie (komunikácie, vzťahu a klímy prostredia) na správanie dieťaťa a na jeho vývin. Svoju pozornosť zamerali na systém (rodinu) a nie na dieťa samotné. 

  Colwyn Trevarthen v rovnakom období sústredil svoju pozornosť na ranú interakciu matka – dieťa. Pomocou videa analyzoval kontakt medzi matkou a dieťaťom a základe tejto analýzy rozvinul teóriu intersubjektivity. Poskytol tak ústredné teoretické jadro (primárnu a sekundárnintersubjektivitupre metódu VTI a osobne sa zapojil do jej rozvoja.  

  Myšlienkou videotréningu interakcií je využiť princípy, ktoré podporujú úspešný naladený vzťah medzi matkou a dieťaťom, ako rámec na upevnenie a rozvoj existujúcich rodičovských zdrojov a kompetencií. 

  Kateřina Šilhánová je medzinárodnou supervízorkou a lektorkou VTI, ktorá vedie kurzy v českej republike a spolupracuje s viacerými zahraničnými organizáciami pre VTI(VIG) v Európe.  

  Do Českej republiky sa metóda VTI dostala v roku 1993. Skupina nadšencov založila mimovládnu organizáciu SPIN a získali grant na podporu rozvoja tejto metódy v ČR. Vzniklo Národné centrum pre VTI, ktoré sa zaoberá vývojom a implementáciou metódy videotréningu interakcií v ČR a je jedinou organizáciou s oprávnením udeľovať certifikáty pre prax vo VTI (spĺňajúce medzinárodné štandardy výučby a supervízie vo VTI).

  V Ranej starostlivosti sme sa stretli s VTI v r. 2014. Prví dobrovoľníci a nadšenci organizácie spoločne absolvovali Intuitívne rodičovstvo s Mgr. Katarínou Šilhánovou z českej organizácie SPIN. Po tomto stretnutí nastúpili dve poradkyne do výcviku vo VTI v SPINe v Českej republike.  

  Postupne sme začali systematicky hľadať zdroje na pokrytie nákladov spojených s využitím tejto metódy v rodinách a na následne vzdelávanie viacerých poradkýň. V r. 2018 nastúpili do výcviku vo VTI ďalšie poradkyne. Tie už absolvujú výcvik  na Slovensku pod vedením SPIN, z.s. a lektorky Kateřiny Šilhánovej.  

  Raná starostlivosť získala dlhodobejšiu podporu prostredníctvom grantov na vzdelávanie vďaka nadácii PONTIS a v r. 2019 grant podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Vďaka nemu pracujeme na vytvorení skupiny, ktorá bude rozvíjať a udržiavať prístup VTI na Slovensku. Momentálne je našou krátkodobou víziou vyškoliť 9 videotrenérov pre Slovensko a prvého supervízora pre potreby dlhodobého udržania videotréningu interakcií  na Slovensku do konca r. 2020. 

  Newsletter prihláste sa k odberu noviniek

  Tento projekt môžeme realizovať vďaka podpore našich partnerov:

  logo
  cropped-Active-citizens-fund@2x
  nadaciapredetislovenska_AS3fp_1522186230
  images
  Pontis
  logo_podporaProjektu3
  images (1)