Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Stimulujeme vývin dieťaťa

V úvode spolupráce s rodinou je naším cieľom určiť, na akej vývinovej úrovni sa dieťa nachádza.

Potrebujeme zistiť, aké sú jeho možnosti a obmedzenia a aké sú podmienky  ďalšej stimulácie a podpory v rodine. Po konzultácii s rodičmi uzavrieme dohodu o rešpektovaní potrieb dieťaťa a cieľoch práce s ním v krátkodobom horizonte.

Pri ďalších návštevách rodiny poradca pracuje s dieťaťom, prináša vhodné pomôcky a radí rodičovi pri podpore stimulácie ktorú môže vykonávať aj sám v takej miere, ako to okolnosti dovoľujú.

Pri stimulácii podľa Lilly Nielsen sa využívajú pomôcky na aktívne učenie dieťaťa, rozvoj pohybu a vnímania všetkými zmyslami – malá izba, rezonančná doska, hmatové dosky, podporná lavica a pod.

Všetci poradcovia Ranej starostlivosti sú školení v oblasti zrakovej stimulácie, bazálnej stimulácie, podpory vývinu dieťaťa podľa konceptu Lilly Nielsen. Podľa potreby odporúčame pomoc ďalších odborníkov (fyzioterapeut, logopéd, disfagiológ, liečebný pedagóg).

Naším cieľom je podporiť možnosti a schopnosti dieťaťa a spolupracovať s ďalšími zainteresovanými terapeutmi alebo zariadeniami, ktoré dieťa navštevuje, aby sme tak spoločnými silami dosiahli najväčší úžitok pre dieťa.

Pracujeme terénnou formou v rodinách, kedy je dieťa doma bez stresu, poradca vidí jeho bežné správanie a môže prispôsobiť prostredie dieťaťa tak, aby bolo čo najpodnetnejšie. Stimuláciu a odborné poradenstvo poskytujeme počas návštev v domácom prostredí, kde je dieťa pokojné a pripravené spolupracovať.

Výsledky napredovania detí vo vývine a spokojnosť rodičov svedčia o tom, že naše postupy sú účinné.