Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Transdisciplinárna spolupráca odborníkov

V tíme Ranej starostlivosti pracujú odborníci s rôznym zameraním. Pri zaradení rodiny do starostlivosti spoločne navštívia rodinu, zhodnotia jej potreby a navrhnú v spolupráci s rodinou individuálny plán podpory. Rodinu ďalej navštevuje poradca včasne intervencie – kľúčový pracovník –  podľa dohodnutej  frekvencie návštev. Ostatní odborníci sú potom prizývaní podľa aktuálnej potreby dieťaťa a rodiny.

Ak je rodina v starostlivosti ďalších odborníkov na iných pracoviskách, je možné nadviazanie  vzájomnej spolupráce. V prípade záujmu rodiny a externých odborníkov Raná starostlivosť organizuje spoločné stretnutia s cieľom zladiť jednotlivé prístupy špecialistov, vzájomne sa informovať a navrhovať spoločné postupy  v prospech dieťaťa a rodiny. Vytvorený individuálny plán rodiny kľúčový pracovník sprístupní všetkým odborníkom. Vznikajú tak nové viacnásobné možnosti a prepojenia vo využívaní navrhovaných postupov v každodennom živote dieťaťa a rodiny.

Podobný prístup uplatňujeme aj pri zaradení dieťaťa do predškolského zariadenia, školy alebo domova sociálnych služieb, kde podporujeme výmenu informácií a skúseností, ponúkame pomoc pri včleňovaní vhodných intervencií do bežného programu zariadenia.