Videotréning interakcií v rodine

 „Rozprávanie o problémoch vytvára problémy. Rozprávanie o riešeniach vytvára riešenia.“ (Steve de Shazer)

 

Od októbra 2017 sme začali pre rodiny Ranej starostlivosti ponúkať krátkodobú intervenciu Videotréning interakcií. Služba je zatiaľ poskytovaná vo veľmi obmedzenej forme, a to z viacerých dôvodov, ako je napr. ešte prebiehajúci výcvik poradkyne – videotrénerky. Vďaka Nadácii ČSOB sme mohli v Ranej starostlivosti počas posledných ôsmych mesiacoch poskytnúť VTI v plnej miere niekoľkým rodinám bez toho, aby bola akokoľvek spoplatnená.

Čo to Videotréning interakcií je???

Videotréning interakcií (VTI) je považovaný za krátkodobú a intenzívnu formu pomoci, ktorej centrálnou témou intervencie je podpora a rozvoj komunikácie, príp. jej obnovenie, pokiaľ už došlo k jej narušeniu. Intervencia s dôrazom na pozitívne interakčné momenty, zdroje a možnosti klienta a diskusia o význame interakcie aj možnostiach zmeny pomáhajú vytvárať významný a konštruktívny rozdiel oproti zažívanému problému a vedú k trvalo udržateľným zmenám v komunikácii klienta aj vzťahoch vo vnútri celého systému. Môžeme teda hovoriť o intervencii s terapeutickým účinkom (Šilhánová, K.).

Ako práca formou VTI vyzerá?

V rámci spolupráce s rodinou prebehne niekoľko cyklov návštev zameraných na prácu v oblasti interakcie. Počet cyklov závisí od cieľa spolupráce a jeho náročnosti. Spolupráca môže trvať dva mesiace ale aj pol roka. Takýto cyklus sa skladá z nasledovných etáp:

Článok VTI graf1. nahrávanie – obstaráva VTI tréner na základe dohodnutého kontraktu (dohodnutie cieľov spolupráce);
2. analýza videonahrávky – VTI tréner vyhľadáva na zázname úspešné komunikačné momenty. Tieto momenty by mali pomôcť klientom uvedomiť si, či zdôrazniť vlastné silné stránky a zdroje a rozvíjať pozitívne možnosti riešenia daného problému. Súčasťou je aj tzv. “mikroanalýza interakcií”, teda rozloženie sledovaných úsekov na jednotlivé obrázky, ktoré detailne poukazujú na úspešné interakcie;
3. spätnoväzobný rozhovor – VTI tréner a klient spoločne diskutujú o vybraných úsekoch na videozázname s cieľom rozpoznať (a uvedomiť si) vlastné vzorce komunikácie a posilniť tie, ktoré sú nevyhnutné a žiaduce pre dané riešenie problému.(http://spin-vti.cz/o-metode-vti/jak-prace-pomoci-vti-vypada).

Rodiny zapojené do projektu mali možnosť vyskúšať si pracovať, spolu s videotrenérom vo výcviku, formou mikroanalýzy interakcií na videonahrávkach. Snažili sme sa naštartovať a rozvíjať interakciu medzi rodičom a dieťaťom cez videonahrávky a oboznámiť rodičov s princípmi naladenej interakcie. Vďaka tomu mohli rodičia sami objaviť, čo to vlastne naladená interakcia znamená, ako ju dosiahnuť a ako s ňou ďalej pracovať. Mali možnosť formovať svoju cestu v rámci podpory interakcie a nachádzať si tak samostatne nové významy a úrovne vzťahu s dieťaťom, stratégie vo výchove a v záťažových situáciách. Cieľom takejto intervencie je podporiť sebaistotu rodiča, priblížiť mu intuitívne rodičovstvo, a tak posilniť v čo najväčšej miere ich rodičovské zručnosti. To, prirodzene, vedenie k oslabeniu frustrácie z neporozumenia svojim deťom a neistoty, či to, ako so svojim dieťaťom komunikujú a ako ho prijímajú, je dostatočné a pre dieťa prínosné a rozvíjajúce v každodennom živote.

A ako vnímajú VTI niektorí rodičia, ktorí boli do projektu zapojení?

„Najužitočnejšie bolo to vidieť sa, lebo tisíckrát počuť, ale raz vidieť… – to stále platí. Ako s N. pracovať, aby to bolo stále lepšie – tým, že sme si to pozreli, že čo robím a ako robím. Super, že si ma stále v tom utvrdzovala, že tak ako to robím, že je to dobre. Vlastne si mi ukázala ako a ja som na tom pracovala. Aj keď som si myslela, že sa mi to nepodarilo, ty si mi to ukázala, že áno – ide to.“

Mamina dievčatka so zdravotným znevýhodnením

„Ja so stopercentnosťou neviem povedať, či táto cesta je tá najsprávnejšia, pretože to si každá matka dáva tie otázky, či toto je to najlepšie atď., ale ja vnútorne mám ten pocit, že to čo ste ma vy naučili, ten prístup k L. je ten správny, alebo že na základe toho môžeme L. posunúť najviac.“

Mamina chlapčeka so zdravotným znevýhodnením

Pretože našim zámerom je získať dlhodobú podporu na vzdelávanie vo Videotréningu interakcií a tiež na implementovanie intervencie do služieb včasnej intervencie na Slovensku, dúfame, že takýchto zmysluplných projektov ako bol projekt Videotréning interakcií v rodine podporený nadáciou ČSOB sa nám v budúcnosti podarí zrealizovať viac, aby rodiny mohli dostávať túto službu bezplatne, ale najmä kvalitne.