Ekonomicky oprávnené náklady (2017)

Súčasťou novely zákona o sociálnych službách platnej od 01.01.2018 je aj povinnosť všetkých poskytovateľov sociálnych služieb zverejňovať priemerné ekonomicky oprávnené náklady: 

EON

§ 72 zákona o sociálnych službách

(20) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste

a)priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka.

Raná starostlivosť, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby včasná intervencia zverejňuje nasledujúce údaje za rok 2017:

Ekonomicky oprávnené náklady organizácie za rok 2017: 60 904,00 EUR
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na rodinu: 1 486,00 EUR/rok
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na rodinu: 124,00 EUR/mesiac