Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Stimulujeme zrak

O zrakovom znevýhodnení u detí raného veku a prečo sa naň špecializujeme

Funkčné vyšetrenie zraku dieťaťa realizuje špeciálny pedagóg – zrakový terapeut. Vychádza z nálezu očného lekára. Ak sú určité zrakové funkcie zachované čo i len minimálne, dajú sa ďalej rozvíjať, aby mohlo dieťa využívať zrak v čo najväčšej miere. Posúdenie zraku poskytuje informácie, za akých podmienok dieťa najlepšie vidí (farebnosť, veľkosť predmetov, vzdialenosť).

Na základe týchto informácií terapeut vyhodnotí potenciál dieťaťa a stanoví postup ďalšej stimulácie zraku. Vysvetlí rodičovi, aké predmety dieťa sleduje, do akej vzdialenosti vidí, či reaguje citlivo na svetlo, ako dlho dokáže udržať zrakový kontakt, aké sú ideálne podmienky na hru s dieťaťom, ako treba prispôsobiť domáce prostredie a pod. Pri zrakovej stimulácii sa používajú svetelné panely a výrazné predmety s rôznou farebnosťou podľa súčasných trendov v zrakovej terapii.